Förvaltning och beslutsfattande

Agricola svenska församling hör tillsammans med Agricolan suomalainen seurakunta till Lovisanejdens kyrkliga samfällighet. Den kyrkliga samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta ekonomin, personalärenden, fastigheterna, begravningsväsendet, centralregistret och dataförvaltningen. Högsta beslutande organet i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består av 31 ledamöter. Kyrkorådet, som består av 12 ledamöter, förbereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige.

Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet. Församlingarna har ett församlingskansli. Församlingarna ansvarar självständigt för bl.a. gudstjänstlivet, andlig verksamhet, barn- och ungdomsverksamhet, diakonitjänster, missionen och musiken.

 

I en kyrklig samfällighet har varje församling sitt eget församlingsråd som leder församlingens verksamhet. Församlingsrådets medlemmar utses i församlingsval. Kyrkoherden är rådets ordförande. Församlingsrådet beslutar om användningen av de medel som församlingen tilldelas i budgeten för den kyrkliga samfälligheten. Församlingsrådet handhar i huvudsak samma frågor som kyrkorådet, såvida uppgifterna inte ålagts samfällighetens gemensamma kyrkoråd.

Samfällighetens högsta beslutande organ är gemensamma kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om huvudlinjerna i t.ex. samfällighetens ekonomi. Också medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige utses genom församlingsval.

Samfällighetens gemensamma kyrkoråd leder samfällighetens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Det verkar också som beredande och verkställande organ för gemensamma kyrkofullmäktige.

 

Förtrodevalda i Agricola svenska församling
Förtrodevalda i Agricola svenska församling