Förvaltning och beslutsfattande

Agricola svenska församling hör tillsammans med Agricolan suomalainen seurakunta till Lovisanejdens kyrkliga samfällighet. Den kyrkliga samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta ekonomin, personalärenden, fastigheterna, begravningsväsendet och dataförvaltningen. Högsta beslutande organet i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige, som väljs vart fjärde år och består av 31 medlemmar. Kyrkorådet, som består av 12 medlemmar, förbereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige.

Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet. Församlingarna ansvarar självständigt för bl.a. gudstjänstlivet, andlig verksamhet, barn-, familje- och ungdomsverksamhet, diakonitjänster, missionen och musiken.

 

I en kyrklig samfällighet har varje församling sitt eget församlingsråd som drar upp de stora riktlinjerna för verksamheten. Församlingsrådets medlemmar utses i församlingsval. Kyrkoherden är rådets ordförande. Kyrkoherden har det operativa ansvaret för verksamheten. Församlingsrådet beslutar om användningen av de medel som församlingen tilldelas i budgeten för den kyrkliga samfälligheten. Församlingsrådet handhar i huvudsak samma frågor som kyrkorådet, såvida uppgifterna inte ålagts samfällighetens gemensamma kyrkoråd.

Samfällighetens högsta beslutande organ är gemensamma kyrkofullmäktige. Fullmäktige fattar beslut om huvudlinjerna i t.ex. samfällighetens ekonomi. Också medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige utses genom församlingsval.

Samfällighetens gemensamma kyrkoråd leder samfällighetens verksamhet, ekonomi och förvaltning. Det verkar också som beredande och verkställande organ för gemensamma kyrkofullmäktige.