Gravskötsel

En grav sköts enligt Kyrkolagens bestämmelser av en anhörig, församlingen, eller någon annan. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravskötseln.

De anhöriga kan göra ett avtal med samfälligheten angående gravskötsel. Man kan antingen göra ett sommaravtal (1 sommar) eller ett tidsbundet gravskötselavtal på 5 eller 10 år, se prislista nedan. Gravskötselavtalet träder i kraft då avtalssumman har betalats före förfallodagen med referensnumret. Gravskötselavtal skall göras senast 30.4.

Vid behov bör gravrättsinnehavaren iståndsätta graven och dess stenanläggningar innan samfälligheten kan överta skötseln av graven.

Gravarnas iståndsättningsarbete påbörjas i maj. I gravskötselavtalet ingår plantering av blommor, blomskötsel, gödsling, rensning av ogräs och bevattning. Skötselgravarnas blommor planteras senast till midsommaren. Blommornas antal är förknippat med gravens storlek enligt följande:

1 persons grav 3 blommor
2 personers grav 5 blommor
3 personers grav 7 blommor
4 personers grav 9 blommor
5 personers grav 11 blommor
6 personers grav 13 blommor

På gravarna planteras sommarbegonior. Skötselperioden upphör vid utgången av augusti.

I skötselavtalet ingår inte åtgärder som berör kantstenar och minnesmärken. Samfälligheten ansvarar inte för skador som förorsakas av naturkrafter, såsom storm, hagel, frost eller t.ex. smådjur/-gnagare samt skadegörelse eller annat motsvarande ofog.

Beställning av gravskötselavtal riktas till församlingskansliet
 

Beträffande gravar som har skötselavtal som upphört vid utgången av året, skickas under vårvintern automatiskt en ny offert till kontaktpersonen, förutsatt att vi har korrekta kontaktuppgifter.

Gitte Backman, tfn 050 382 7525, ansvarar för gravväsendet inom Lovisanejdens kyrkliga samfällighet.

Avgifter

 

Gitte Backman, tfn 050 382 7525, ansvarar för gravväsendet inom Kyrkan i Lovisanejden.