Gravskötselavtal


En grav sköts enligt Kyrkolagens bestämmelser av en anhörig, församlingen, eller någon annan. Gravrättsinnehavaren ansvarar för gravskötseln.

De anhöriga kan göra ett avtal med samfälligheten angående gravskötseln. Nya gravskötselavtal skall göras före utgången av maj månad. Man kan antingen göra ett sommaravtal (1 sommar) eller ett tidsbundet gravskötselavtal på 5 eller 10 år. Gravskötselavtalet träder i kraft då avtalssumman har betalats enligt förfallodagen och med referensnummer på samfällighetens konto.

I gravskötselavtalet ingår skötsel av blombottnar, plantering av blommor, blomskötsel, ogräsbekämpning, gödsling och bevattning. Skötselgravarnas blommor planteras senast till midsommaren. Blommornas antal är förknippat med gravens storlek enligt följande:

1 persons grav 5 blommor (1 m)
2 personers grav 5 blommor (2 m)
3 personers grav 7 blommor (3 m)
4 personers grav 9 blommor (4 m)
 
Gravarnas iståndsättningsarbete påbörjas i maj, då alla gamla blommor plockas bort från gravarna senast 20.5. I fall de anhöriga vill bevara nån blomma de hämtat till graven (t.ex. en morsdagsros) skall denna avlägsnas från graven före 20.5. Gravskötselperioden är mellan 3.6-31.8. Sommarblommorna avlägsnas från gravarna senast vid utgången av september månad.

Beträffande gravar som haft sommarskötsel (1 år) eller ett flerårsavtal som upphört i utgången av året, skickas automatiskt en ny offert till kontaktpersonen under vårvintern förutsatt att samfälligheten har kundens riktiga kontaktuppgifter.

Till urne- och asklundarna är det inte möjligt att beställa gravskötsel. På dessa områden svarar den kyrkliga samfälligheten för skötseln.

Gravskötselavtal kan beställas via ekonomikansliet, Pia Vähälummukka-Koskenmäki tfn 044 722 9247. För mera information, kontakta oss gärna via lovisanejdensforsamlingar@evl.fi

 

I skötselavtalet ingår inte åtgärder som berör kantstenar och minnesmärken. Dessa tjänster (t.ex. att räta ut kantstenar) kan beställas av företag som säljer och producerar gravstenar och minnesmärken. Vid behov bör gravrättsinnehavaren iståndsätta stenanläggningarna på graven innan samfälligheten kan överta skötseln av graven.

De anhöriga ansvarar för säkerheten av minnesmärket. Samfälligheten ansvarar inte för skador som förorsakas av naturkrafter, smådjur samt skadegörelse eller annat med motsvarande följder.

 

 

Offerter för gravskötselavtal skickas ut på våren

Läs mer om avgifter för gravskötsel 

 

 

Gravskötselavtal kan beställas via ekonomikansliet, Pia Vähälummukka-Koskenmäki tfn 044 722 9247. För mera information, kontakta oss via lovisanejdensforsamlingar@evl.fi