barn

Välkommen med till Barn&familj verksamheten som ordnas i Agricola svenska församling!

Aktuellt

Ändringar i planerna gällande verksamheten p.g.a. corona-viruset.
Agricola svenska församling vidtar åtgärder för att agera på ett ansvarsfullt sätt vad gäller corona-viruset.
Regeringen och kyrkostyrelsen har igår gett rekommendationer och direktiv hur man ska handskas med olika verksamheter som dels samlar över 500, men också med grupper i verksamheten. Kyrkostyrelsen uppmanar att endast ha sådan verksamhet som är lagstadgad. Det betyder att gudstjänster och förrättningar samt konfirmationer sköts normalt.
Vi vill vara med och förebygga och vara ansvarsfulla. Alla hygienkrav skärps. Vi använder vid vissa tillfällen uppkopierade sångpapper, då inte psalmböcker kan användas. Samma gäller agendor.
Vid nattvardsfirandet lägger vi särskild vikt vid hygien. Kyrkkaffe avstår vi att ordna efter 15.3.
Vi har slopat all övrig verksamhet i församlingen för alla åldersgrupper och vi besöker inte heller institutioner av olika slag.
Vid kontakt med oss, ring i första hand till kansliet eller våra personliga telefonnummer som hittas på vår hemsida www.agricolaforsamling.fi
Vid förändringar uppdaterar vi genast.

Med önskan om hälsa och välsignelse åt oss alla

Stina Lindgård
kyrkoherde