Kvinna och barn sitter på stenar
NEPAL

Mission

Församlingens missionsprojekt är att stöda arbetet Familjearbete och kvinnors rättigheter i Nepal.


I Nepal har man inte fäst så stor uppmärksamhet vid familjeliv, växelverkan mellan makarna, barnuppfostran och familjens välmående. Kvinnornas ställning i det nepalesiska samhället har traditionellt varit mycket svag. Då allt fler nepaleser åker utomlands som gästarbetare är det många familjer som splittras. Vårt mål är att kristet familjearbete ska stärka jämställdheten i familjerna och mellan makarna samt öka samhörigheten och känslan av ansvar. Målet är också att minska familjevåld och förhållanden utanför äktenskapet samt förhindra att familjer splittras. Vi vill också stöda familjerna i de utmaningar som de möter då de uppfostrar sina barn.
Understödet går bl.a. till att:
‐ ordna äktenskapskurser
‐ ordna ledarskapsutbildning för kvinnor
Ledarutbildning för kvinnor strävar till att utrusta kvinnor för tjänst i församlingarna. Kurserna är mångsidiga och omfattar grunderna i bibelkunskap,
själavård, ledarskap och barnets utveckling mm. Kursen räcker en månad och de flesta kvinnor kommer från avlägsna orter där behovet av utbildade
lekmän är skriande. För församlingarna har kurserna varit till stor välsignelse speciellt inom arbetet bland familjer och barn. Fortsättningskurser erbjuds efter grundkursen. Målet är att varje år ordna äktenskapskurser för 50 gifta par och att ordna ledarskapsutbildning för ca 150 kvinnor. Deltagarna kommer från sju olika provinser, olika församlingar och de representerar olika etniska grupper. Cirka 10 % av deltagarna är daliter, de hör alltså till det allra lägsta kastet. Distansundervisning gav möjlighet att delta i kurser.


Esther Pradhan deltog i juni‐augusti 2020 i den första ledarskaps‐utbildning för kvinnor som ordnats på distans. Esthers man jobbar som präst i en församling i östra Nepal. Esther leder kvinnoarbetet i församlingen och fungerar också som gruppmentor för andra prästfruar i sin hemstad.
Esther konstaterar: “Jag tackar Gud och familjearbetet för denna utbildning. På grund av arbetet i församlingen och allt arbete hemma
har jag tidigare inte haft möjlighet att delta i långa bibelkurser eller ledarskapsutbildningar. Men nu då familjearbetet under
nedstängningarna erbjöd denna kurs på distans kunde även jag delta. Allt som jag lärt mig kan jag anpassa och använda i min egen familj och
i församlingen. Jag undervisar andra kvinnor i församlingen. Jag har också uppmuntrat andra att delta i denna kurs. Några har också gått
kursen och det är jag så glad för.”

Vill du ha nyhetsbrev av missionärerna, kan du skicka din epostadress till oss. Vi kan också få besök av personer som varit på plats eller av de missionärer som arbetar där.

Vill du stöda arbetet? Delta i de evenemang vi ordnar under året t.ex. lokala förmågor goes mission, missionskretsens lotteri mm. Vill du komma med och arbeta för missionen konkret har vi tre olika grupper för tillfället; en i Lappträsk, en i Liljendal och en i Pernå-Lovisa-Strömfors.  Du kan ta kontakt med kyrkoherde Stina Lindgård för att fråga mer. 

 

 

 

 

Brev från Nepal

Läs regionchef Olli Pitkänens brev från Nepal, februari 2021 

 

 

Korta videon om Nepal

Daliterna i Nepal reser sig ur diskriminering

Arbete för att förhindra barnäktenskap i Nepal 

Nepalesiska kvinnor sparar tillsammans 

Byborna i Pyauli i Nepal fick hjälp vid översvämning 

Varje video har svensk text och behandlar olika problem som Finska Missionssällskapet försöker åtgärda.

 

Nepalesiska Chandrakala, är en kvinna som kämpar mot barnäktenskapen i sin hemtrakt i södra Nepal. Chandrakala och hennes hemby har fått stöd via det byutvecklingsprojekt som Finska Missionssällskapet stöder och som strävar efter att hjälpa Nepals lägsta kast. Intervjun med Chandrakala finns i bilagan.
 

Nepalesiska Shanti, som är dalit, alltså hör till den lägre kasten. Shanti och det område där hon bor har fått stöd via det byutvecklingsprojekt som Finska Missionssällskapet stöder och som strävar efter att hjälpa Nepals lägsta kast. Intervjun med Shanti finns i bilaganIntervju med Shanti 
 

Finska missionssällskapet

Läs mera om Finska missionssällskapet, www.finskamissionssallskapet.fi

Nyhetsbrev kan beställas på: www.finskamissionssallskapet.fi/nyhetsbrev

Tidningen Mission, som är helt gratis, kan beställas på: www.finskamissionssallskapet.fi/tidning

Missionärernas nyhetsbrev kan beställas på: www.finskamissionssallskapet.fi/brev

Vår Facebooksida finns här: www.facebook.com/finska.missionssallskapet