Valmansförening

I församlingsvalet kandiderar man på en valmansförenings lista. Listorna kan bestå av en eller flera kandidater.

Valmansföreningarna samlar på sina listor kandidater som har en gemensam vision, till exempel om att utveckla kyrkan, främja jämställdhet eller stärka ungas ställning. Kandidatlistorna kan också ha sin grund i en väckelserörelse, ett politiskt parti eller till exempel ett bostadsområde.

För att bilda en valmansförening krävs minst 10 röstberättigade församlingsmedlemmar. Valmansföreningarnas stiftelseurkunder inför det kommande församlingsvalet ska vara inlämnade för godkännande senast klockan 16 den 15 september 2022.

 

Grunda en egen valmansförening

Du kan bilda en kandidatlista genom att samla åtminstone tio röstberättigade från din församling till en egen valmansförening.

Gör så här

1. Skriv ut stiftelseurkunden

Blanketterna kan skrivas ut eller avhämtas från pastorskansliet. När blanketterna skrivs ut rekommenderas att blanketten för val av kyrkofullmäktige skrivs ut på vitt papper och blanketten för val av församlingsråd på orangefärgat papper. Det är dock inte obligatoriskt.

Blanketterna finns att skriva ut på info.församlingsvalet.fi.Öppna länk i ny flik Notera att stiftelseurkunden för kyrkofullmäktigeÖppna länk i ny flik och för församlingsrådetÖppna länk i ny flik skrivs ut separat.

2. Bekanta dig med reglerna

En valmansförening kan i sin kandidatlista uppge högst dubbelt så många kandidater som det antal medlemmar som ska väljas in i kyrkofullmäktige eller församlingsrådet. Ta kontakt med pastorskansliet för mer information. En och samma person kan ställas upp som kandidat för endast en valmansförening vid val av medlemmar till ett och samma organ.

3. Välj ombud

Ombud och dennas ersättare ska utses bland valmansföreningens medlemmar. Dessa får inte vara medlemmar av valnämnden eller kandidater för valmansföreningen. Övriga grundare av valmansföreningen kan kandidera. Ombudet bör vara 18 år.

4. Ge listan ett namn och programförklaring

Valmanföreningens namn bör ange för väljarna vem som står bakom föreningen eller vilka mål man arbetar för.

5. Lämna in blanketterna i tid

Om du vill ha synlighet för din kandidatlista innan nomineringstiden tar slut, lämna in blanketterna till din församling i god tid. Stiftelseurkunden, ombudets försäkran och alla kandidaters skriftliga och undertecknade samtycken ska vara pastorskansliet tillhanda senast 15.9.2022 kl. 16.00.

 

Mer information och instruktioner samt dokument får du från församlingsansliet. Du kan även skriva ut dokumenten själv.Öppna länk i ny flik

Valkampanjbild inför församlingsvalet med texten sårbar, dyrbar, valbar. Ställ upp som den du är
YouTube-video